Medlemsutvikling 1. november 2005 - Fagforbundet

Medlemsutvikling 1. november 2005

Fagforbundet har nå 284 953 medlemmer, herav 187 450 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 644 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 278 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 928 medlemmer totalt og 3 996 yrkesaktive medlemmer.

Siste måned økte medlemstallet totalt med 644 medlemmer. Sør-Trøndelag har størst økning i medlemstallet siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 928 medlemmer totalt. Årsaken til nedgangen hittil i år skyldes i hovedsak strykning av medlemmer. Disse er strøket pga. ikke innbetalt kontingent og kollektive forsikringer etter purring. Når man får månedlige strykninger vil medlemstallet bli mer korrekt i forhold til betalende medlemmer.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har per 1. september 2005 187 450 yrkesaktive medlemmer. Siste måned er det en økning på 278 yrkesaktive medlemmer totalt. Flere fylker har en økning i antall yrkesaktive medlemmer siste måned. Sør-Trøndelag øker mest med 86 yrkesaktive medlemmer siste måned. Samtlige fylker har nedgang i antall yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 583 innmeldinger og 1 008 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto økning på 575 siste måned. Hittil i år er det en netto nedgang på 5 378 medlemmer.

 

Årsaken til unormalt stor nedgang i februar 05 skyldes strykning av 1 905 pensjonister og uføre med kontingentrestanse. Videre ble det i mai 2005 strøket 1 335 medlemmer med kontingentrestanse fra 1. halvår 2004. I juni 2005 ble det strøket 1 905 medlemmer med kontingentrestanse for 2. halvår 2004. I september ble det strøket 882 medlemmer med kontingentrestanse for 2005 (I hovedsak pensjonister, uføre, studenter og lærlinger.).

 

Sammenligner vi inn- og utmeldingene 1. halvår 2005 med tallene for samme periode i 2004, finner vi at nedgangen i medlemstallet dels skyldes strykningene på grunn av kontingentrestanse og dels sviktende rekruttering. Vi ser ingen tegn til økninger i utmeldingene fra forbundet.

 

Alder og kjønn

Av medlemmene i Fagforbundet er

8,05% under 30 år (-0,53% hittil i år)

15,55% er mellom 31 og 40 år (-0,61% hittil i år)

22,96% er mellom 41 og 50 år (-0,37% hittil i år)

25,01% er mellom 51 og 60 år (+0,57% hittil i år)

19,48% er mellom 61 og 75 år (+0,59% hittil i år)

8,95% er over 75 år (+0,35% hittil i år).

 

Utviklingen hittil i år viser at det er en økning i antall medlemmer over 51 år og at det er nedgang i medlemmer under 50 år.

Det har vært en økning i antall kvinner på 0,14% hittil i år og tilsvarende nedgang i antall menn. Nå er det 78,99% kvinner og 21,01% menn i Fagforbundet. Siste måned var det en nedgang i antall menn på 0,02%.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Dokumenter