Medlemsutvikling pr. 1. januar 2006 - Fagforbundet

Medlemsutvikling pr. 1. januar 2006

Fagforbundet har nå 286 019 medlemmer, herav 187 808 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 145 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 63 siste måned. I 2005 var det en nedgang på 3 862 medlemmer totalt, herav 3 638 yrkesaktive medlemmer.

Siste måned økte medlemstallet totalt med 145 medlemmer. Møre og Romsdal har størst økning i medlemstallet siste måned med 31 medlemmer, fulgt av Rogaland (29), Buskerud (27) og Telemark (27). I 2005 var det en nedgang på 3 862 medlemmer totalt. Årsaken til nedgangen hittil i år skyldes i hovedsak strykning av medlemmer. Disse er strøket pga. ikke innbetalt kontingent og kollektive forsikringer etter purring. Når man får månedlige strykninger vil medlemstallet bli mer korrekt i forhold til betalende medlemmer.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har 187 808 yrkesaktive medlemmer per 2. januar 2006. Siste måned er det en nedgang på 63 yrkesaktive medlemmer. Flere fylker har en økning i antall yrkesaktive medlemmer siste måned. Troms øker mest med 43 yrkesaktive medlemmer siste måned, fulgt av Telemark (21), Buskerud (17) og Møre og Romsdal (17). Hittil i år er det en nedgang på 3 638 yrkesaktive medlemmer. Samtlige fylker har nedgang i antall yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 067 innmeldinger og 870 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto økning på 197 siste måned. Hittil i år er det en netto nedgang på 4 390 medlemmer.

 

Årsaken til unormalt stor nedgang i februar 05 skyldes strykning av 1 905 pensjonister og uføre med kontingentrestanse. Videre ble det i mai 2005 strøket 1 335 medlemmer med kontingentrestanse fra 1. halvår 2004. I juni 2005 ble det strøket 1 905 medlemmer med kontingentrestanse for 2. halvår 2004. I september ble det strøket 882 medlemmer med kontingentrestanse for 2005 (I hovedsak pensjonister, uføre, studenter og lærlinger.). I fjerde kvartal 2005 var det flere netto innmeldinger enn tidligere år.

 

Sammenligner vi inn- og utmeldingene 1. halvår 2005 med tallene for samme periode i 2004, finner vi at nedgangen i medlemstallet dels skyldes strykningene på grunn av kontingentrestanse og dels sviktende rekruttering. Vi ser ingen tegn til økninger i utmeldingene fra forbundet.

 

Alder og kjønn

Av medlemmene i Fagforbundet er

8,16% under 30 år (-0,42% i 2005)

15,41% er mellom 31 og 40 år (-0,75% i 2005)

22,89% er mellom 41 og 50 år (-0,44% i 2005)

25,01% er mellom 51 og 60 år (+0,57% i 2005)

19,57% er mellom 61 og 75 år (+0,68% i 2005)

8,97% er over 75 år (+0,37% i 2005).

 

Utviklingen i 2005 viser en økning i antall medlemmer over 51 år og en nedgang i medlemmer under 50 år. Siste to måneder er det imidlertid en økning på 0,11% medlemmer under 30 år.


Det har vært en økning i antall kvinner på 0,14% i 2005 og tilsvarende nedgang i antall menn. Nå er det 78,99% kvinner og 21,01% menn i Fagforbundet. Siste måned var det ingen endring i balansen mellom kvinner og menn i Fagforbundet.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Lenker