Stort engasjement på Representantskapsmøte - Fagforbundet

Stort engasjement på Representantskapsmøte

Kristian Tangen innleder til debatt

Representantskapet er samlet til møte på Røros. Fag- og yrkesopplæringen og medlemsutviklingen var to av hovedtemaene som ble behandlet. Tema som skapte stor debatt.

LOs distriktsekretær Kristian Tangen innledet om fag- og yrkesopplæringens historie og dagens situasjon på feltet. Tangen ga en fin framstilling fra laugsvæsenet og de første fagforeningene til framtiden i Trøndelag. Tangen mante representantskapet til å bli med å bidra til å utvikle Norges beste fagopplæring i Trøndelag.

En stor debatt i etterkant kom med flere innspill som varierte fra tiltak som bedre yrkesretting av teorifagene, ykresfaglærere med fagutdanning, flere læreplasser (også på vårt eget fylkeskontor). Det kom også en oppfordring til yrkesopplæringsnemda til å bidra med andre typer tiltak for å få de damene med uformell komptanse til å fullføre fagutdanningene flere av de starter på, men aldri gjennomfører.

Representantskapet feiret 350 000 medlemmer

Ett annet tema som ble behandlet på møte var medlemsutviklingen. Organisasjonsekretær Tarjei Leistad innledet til saken med å takke de tillitsvalgte i salen for innsatsen som har bidratt til at forbundet nå har rundet 350 000 medlemmer. Leistad satte også fokus på at et fortsatt sterkt arbeid med organisering av ansatte ute på arbeidsplassen er viktig. Vi har en viktig samfunnsrolle i å bidra til det organiserte arbeidslivet, noe som er en av grunnpilarene den norske modellen er bygd på. I debatten tok flere av representantskapets medlemmer ordet og snakket om den viktige rollen de plasstillitsvalgte har i dette arbeidet. De tillitsvalgte må følges godt opp av organisasjonen.

Debatten ble avsluttet med at representskapet ble takket for innsatsen med en stor kake som markerte 350 000 medlemmer.