Yrkesskadeerstatning - Fagforbundet

Yrkesskadeerstatning

I fjernsynsprogrammet Brennpunkt den 21. november 06 ble yrkesskadeerstatningsordningen tatt opp. Programmet viste at ordningen fungerer urettferdig. Mens en del mannsyrker får erstatning, faller belastningslidelser og muskel- og skjelettlidelser utenfor.

Problemstillingen er kjent for Fagforbundet og forbundet har arbeidet med denne saken i mange år. Senest på LO kongressen ble det vedtatt at det skulle jobbes med denne problemstillingen.

To regelverk
I utgangspunktet er det to regelverk som slår inn. Det er folketrygdlovens bestemmelser og lov om yrkesskadeforsikring. Selve hovedskillet i disse bestemmelsene ligger i skillet mellom ulykke og belastningsskade.

Enkelt sagt dekkes en ulykkeshendelse mens belastingslidelser, som i hovedsak rammer kvinner ikke er omfattet av erstatningsordningen. Men det er en rekke unntak fra denne hovedreglene og alle disse unntakene omhandler lidelser som kan knyttes til typisk mannsarbeid.

Det kan f. eks dreie seg om kjemisk påvirkning, vibrasjonsskader og lungesykdommer som skyldes kjemisk påvirkning. Heller ikke her er rettspraksis rettferdig og entydig, noe som har vist seg i den såkalte kvikksølvsaken, der tannhelsesekretærer kan være påført skade etter å ha vært eksponert for store mengder kvikksølv.

Tannhelsesekretærene har så langt ikke vunnet fram. Fagforbundet har ikke avsluttet sin kamp for disse medlemmene.

Det er et grunnleggende krav at sykdommen eller skaden skyldes påvirkning i arbeid.

For Fagforbundet som organisere så mange kvinner er dette en viktig sak. Derfor arbeider vi på flere fronter. Det er viktig å bruke forbundets kontakter til å påvirke utformingen av regleverket. I Sverige valgte myndighetene å legge om sitt system slik at alle yrkesskader og yrkessykdommer kommer inn under ertsatningsbestemmelsene i en lov som ble vedtatt i 2002.

Ulovlig?
I forbindelse med utredningen av ny arbeidsskadeforsikring i 2004 brakte LO denne problemstillingen inn for det såkalte Kjønstad-utvalget. Mindretallet i utvalget ville sette  spørsmålet om likebehandling i forhold til EU/EØS sine regler på bane. Mindretallet ønsket at utvalget ba om at de norske reglene ble satt opp mot EU/EØS sine likebehandlingsregler, men vant ikke fram.

Hvis du mener du er utsatt for en yrkesskade
Medlemmer i Fagforbundet som lurer på om de har fått en yrkesskade må sørge for at skaden blir registrert som en mulig yrkesskade hos arbeidsgiver. De skal kontakte personalavdelingen og be om at skade eller ulukke registreres som en mulig yrkesskade. Medlemmene kan kontakte fagforening og sin hovedtillitsvagte for å be om hjelp.

Spør kompetansesentret
Dersom lokale tillitsvalgte er tvil om håndteringen av slike saker kan d spørre kompetansesenteret sitt.

Kontakt NRK
NRK brennpunkt har etablert en adresse som folk som har historier om yrkesskader om å skreve til dem på denne adressen: yrkesskade@nrk.no. Bruk den!