Fagforbundets rammekrav (Pressemelding 01.04.08) - Fagforbundet

Fagforbundets rammekrav (Pressemelding 01.04.08)

Fagforbundet krever kompensasjon for etterslepet i forhold til privat sektor, og uttelling for kompetanse og erfaring. - Det er ingen grunn til at Fagforbundets medlemmer skal stå med lua i hånda, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen.

Han mener det store lønnsgapet mellom ansatte i privat og kommunal sektor er uakseptabelt, og sier at arbeidstakere i kommunene har et rimelig krav om å komme opp på nivå med ansatte i privat sektor. - Dette vil gjøre kommunesektoren mer attraktiv, og være viktig for å sikre rekrutteringen, mener Davidsen. 
 
Fagforbundet krever at ingen arbeidstakere med full ansiennitet skal tjene mindre enn 300 000 kroner etter dette oppgjøret. Dette kravet gjelder de som i dag er plassert i den laveste lønnsramma. For arbeidstakere som er plassert i de andre lønnsrammene blir minstelønna for de med full ansiennitet krevd hevet minst tilsvarende. 

- Innbyggerne stiller store krav til velferdstjenestene her i landet, og det har de rett til. Ansatte i kommunene bidrar i høyeste grad til kvaliteten på tjenestene, og til at den norske velferdsstaten er blant de beste i verden. Fagforbundet kommer til å fremme konkrete krav om lønnsmessig uttellling for formal- og realkompetanse og kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning, sier Davidsen.

Fagforbundets rammekrav:
· AFP videreføres på minst samme nivå som i dag
· Ingen svekkelse av offentlig tjenestepensjon
· Generell bedring av kjøpekraften for alle arbeidstakere gjennom en sosial profil
· Kompensasjon for etterslepet mellom sammenliknbare tariffområder gjennom et høyt generelt tillegg
· Heving av minstelønn for arbeidstakere med full ansiennitet gjennom en lavlønnsgaranti på 90 prosent av gj.snittlig industriarbeiderlønn
· Særskilte likelønnstiltak
· Lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse
· Kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning

I KS-oppgjøret forhandler Fagforbundet som en del av LO Kommune sammen med Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund, EL&IT og Fellesforbundet. Forhandlingsleder for LO Kommune er Jan Davidsen.

Kontaktpersoner under tariffoppgjøret:
Tone Zander, informasjonssjef 90855063 -
tone.zander@fagforbundet.no

Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver 91653076 -
kari-sofie.jenssen@fagforbundet.no

Ann-Mari Wold, leder forhandlingsenheten 90600727 -
ann-mari.wold@fagforbundet.no