Enighet i meklingen: Full pott til LO - Fagforbundet

Enighet i meklingen: Full pott til LO

- Vi er meget godt fornøyd. Det gjelder både løsningen for AFP, på kort og lang sikt, og lønnstilleggene, sier LO-leder Roar Flåthen. Et enstemmig forhandlingsutvalg i LO anbefalte i natt resultatet i meklingen mellom LO og NHO.

LO-lederen oppsummerer den nye AFP-ordningen slik:
Den nye AFP-ordningen gir en pensjon i overkant av dagens for LO-medlemmer som tar ut pensjon ved 62 år, og enda høyere for de som tar ut pensjonen senere. I tillegg får alle på bedriften en individuell rett til AFP, uansett når man tar ut pensjonen. Og jeg føler meg sikker på at mange vil sette pris på muligheten til å ha tilleggsinntekt, uten at pensjonen reduseres.

 

Levealdersjusteringen i den nye folketrygden blir helt kompensert for alle som er født før 1954, og delvis kompensert for alle født før 1963. Pensjonsdekningen for senere årskull skal vurderes senest i 2017.

 

- En slik gradvis innfasing er i tråd med LO-kongressens vedtak, understreker Flåthen.

 

- Det at AFP nå er sikret på varig basis, er særlig viktig for de som er unge i dag. Med evalueringen senest i 2017 har vi gitt dem det redskapet som skal til for å tilpasse og justere ordningen i framtiden, sier Flåthen.

 

Mest til de lavest lønte
Meklingsresultatet gir alle et generelt tillegg på kroner 2 i timen fra 1. april 2008 (ca 3 900kr per år), og et ekstra lavlønnstillegg på kroner 3 i timen fra 1. april 2008 til overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si kr 334.796 i året. Til sammen for de lavest lønte gir dette kr 9750 i året.

I tillegg kommer resultatet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. På noen overenskomster er den 50-øringen som var avsatt til disse forhandlingene, brukt til å gi de lavest lønte et solid tillegg.

 

- Oppgjøret vil gi alle LO-medlemmer en solid reallønnsvekst, og mest til de lavest lønte. Kvinnene blir spesielt tilgodesett. Nesten halvparten av alle kvinner som omfattes av oppgjøret, vil få lavlønnstillegget. Totalt vil nesten hver 4. arbeidstaker få lavlønnstillegg.

 

LOs medlemmer i LO-NHO-området skal nå ta stilling til de enstemmig anbefalte meklingsforslaget i en uravstemning. LO har frist til 24. april med å meddele Riksmeklingsmannen resultatet av avstemningen.

Løpeseddel om meklingsresultatet

Lenker