Veggavis nr. 7-2008 Uke 25/08 - LO i Trondheim - Fagforbundet

Veggavis nr. 7-2008 Uke 25/08 - LO i Trondheim

”VÅR KAMP MOT ANBUD OG PRIVATISERING FORTSETTER” Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening (BSF) sier i pressemelding 18.06.08 ”Vår kamp mot anbud og privati­sering fortsetter”.

Denne ble enstemmig vedtatt av medlemsmøte i BSF tirsdag kveld denne uka da den poli­tiske streiken ble avsluttet. Pressemeldingen er gjengitt nedenunder.

Vår kamp mot anbud og privatisering fortsetter.  Vi har gjennom vår politiske streik oppnådd følgende: Fylkesrådmannen skal innlede forhandlinger med Nettbuss AS, med sikte på kjøp av Team Trafikk AS.  Eventuelt kjøp skal godkjennes av Fylkestinget.  Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av selskapets økonomi og drifts­kostnader i samarbeid med ledelse og fagforening med sikte på å oppnå en felles virkelighetsforståelse om dette. Prinsippet om nei til bruk av anbud er ikke innfridd, men full konkur­r­anse­ut­setting av kollektivtrafikken i Trondheim er redusert til et delanbud.  Mot våre ønsker skal det opprettes et byråkrati i form av et administra­sjons­sel­skap / innkjøpsorganisasjon, men vi har oppnådd at det skal sikres god dialog med oss når det gjelder ruteplanlegging og kvalitets­utvikling. Fylkesrådmannen er bedt om å komme tilbake så snart som mulig med en egen sak vedrørende eta­bleringen av et slikt selskap, og dette skal innen 1. januar 2009 tre inn som av­talepart på vegne av fylkeskommunen i Trondheim.  Vår kamp har ført fram til en delseier. Vi vurderer vårt handlings­rom som stort i tida framover for å vinne fram til at anbud ikke tas i bruk i kollektiv­tra­fikken. Grunnlaget for å opprette et administrasjons­selskap / innkjøpsorgani­sa­sjon faller da bort. Vårt bidrag i den lange valgkampen fram mot Stortingsvalget 2009 blir nå å jobbe for å utløse de krefter i Arbeiderpartiet som kan reise en offensiv kamp mot de ledende markedsliberalistiske kreftene i AP. Vårt klare mål med dette arbeidet er at fylkestinget, i samsvar med LO kon­gressens vedtatte klare krav, reverserer sitt vedtak om å anbudsutsette deler av kollektivtrafikken. Vi vil mobi­lisere til politisk kamp om dette fram mot kommende fylkesting. Vi takker byens befolkning og våre passasjerer for tålmodighet med de pro­blemer vår kamp har medført i deres hverdag.  Vi takker for all støtte vi har mottatt fra fagforeningskamerater og andre støttespillere i vår kamp for å trygge og opprettholde en av byens eldste hjørne­steinsbedrifter med 600 ansatte som er stolt av sin arbeids­plass og som ønsker å utvikle et godt kollektivtilbud for byens befolkning. For nærmere informasjon:Ole Roger Berg, leder BSF – tlf. 480 13 875John-Peder Denstad, sekretær BSF – tlf. 995 14 216