Skammelig eldreomsorg ? (innlegg i Adresseavisen) - Fagforbundet

Skammelig eldreomsorg ? (innlegg i Adresseavisen)

HTV i Fagforbundet Trondheim, Inger Tyvoll og Per Hjertaas skriver: "Viser til innlegg i Adresseavisen under Debatt onsdag 6. august med tittelen «Hjemmesykepleien - en skam" undertegnet "Fortvilte og forbanna pårørende".

Trondheim kommune har i dag ca. 4.500 ansatte innefor helse- og velferdstjenester. Mange av disse er medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Fagforbundet.

Fra vårt ståsted, som er en kombinasjon av fokus på arbeidstakernes rettigheter og ikke minst kvaliteten på den omsorg disse arbeidstakerne skal yte overfor mottakerne, vil vi kommentere dette innlegget på følgende måte:

Vi ønsker tydelige tilbakemeldinger på hvordan de eldre og pårørende opplever hverdagen både i hjemmesykepleien og på byens mange sykehjem. En del av de ansatte er faktisk selv pårørende og budbringere for opplevelser i kommunens tjenesteapparat. Innholdet i innlegget den 6. august er, etter vår oppfatning, svært alvorlig og kan ikke forbigås i stillhet.

Skammelig eldreomsorg? Fagforbundet stiller seg selvsagt ikke bak slike forhold som nevnes i dette innlegget, men dersom det finnes eksempler på ansatte «som ikke gidder» - hjelpepleiere som ikke er sitt ansvar bevisst - ansatte som gjør feil og atter feil - der etikk og moral er ukjente begrep, er dette ikke bare et arbeidsgiveransvar.

Vi kjenner ikke igjen fortvilte og forbanna pårørendes beskrivelse av en skammelig eldreomsorg. De ansattes hverdag i eldreomsorgen er, etter Fagforbundets oppfatning, ofte preget av marginale rammebetingelser, for lav bemanning, for mange ansatte i deltidsstilllinger og av og til fortvilte og forbanna pårørende.

Blant 4.500 ansatte finnes det nok dessverre enkeltpersoner som ikke utfører sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Men, vårt bilde av de ansatte er faktisk ansvarsbevisste og samvittighetsfulle arbeidstakere som gjør en god jobb innenfor sitt ansvarsområde.

De ulike faggruppene i omsorgsyrkene har også gjennom sin utdanning og autorisasjon tydelige yrkesetiske retningslinjer å forholde seg til. I tillegghar de ansatteen del klare forpliktelser regulert i Kommunehelsetjenesteloven, Sosialtjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Vi opplever at ansatte tør si fra når det er nødvendig. Videre ser vi at ansatte tidvis opplever store utfordringer i forhold til bekymrede pårørende som også stiller store krav til tjenesteytingen og personalet.

Vi har jevnlige møter med kommunaldirektør Tor Åm i fht eldreomsorg og arbeidsforhold i Helse og velferd hvor vi opplever å bli tatt på alvor i fht de utfordringer vi ser.

Vi vil og skal delta i debatten om hvordan omsorgen for de eldre kan bli bedre i Trondheim.