Medlemsutvikling 1. juli 2005 - Fagforbundet

Medlemsutvikling 1. juli 2005

Fagforbundet har nå 284 514 medlemmer. Det er en nedgang på 1 739 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 760 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 976 medlemmer totalt og 3 407 yrkesaktive medlemmer.

Siste måned gikk medlemstallet ned med 1 739 medlemmer totalt. Aust-Agder hadde en liten økning i medlemstallet siste måned. Samtlige fylker har nedgang i medlemstallet totalt hittil i år.

Årsaken til nedgangen i juni, skyldes i hovedsak strykning av 1905 medlemmer pga. ikke innbetalt kontingent og kollektive forsikringer etter purring av 2. halvår 2004. For medlemmer som ikke har betalt for 2005 inkl. pensjonister, er det planlagt gjennomført strykning i slutten av august/begynnelsen av september 2005.

Når man får månedlige strykninger vil medlemstallet bli mer korrekt i forhold til betalende medlemmer.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har per 1. juli 2005 188 039 yrkesaktive medlemmer. Siste måned er det en nedgang på 760 yrkesaktive medlemmer. Aust-Agder har som eneste fylke en liten økning i antall yrkesaktive medlemmer siste måned. Samtlige fylker har nedgang i antall yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 223 innmeldinger og 2 998 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto nedgang på 1 775 siste måned. Hittil i år er det en netto nedgang på 5 289 medlemmer.

Årsaken til unormalt stor nedgang i februar 05 skyldes strykning av 1 905 pensjonister og uføre med kontingentrestanse. Videre ble det i mai 2005 strøket 1 335 medlemmer med kontingentrestanse fra 1. halvår 2004. I juni 2005 ble det strøket 1 905 medlemmer med kontingentrestanse for 2. halvår 2004. Det vil bli gjennomført strykning av medlemmer som ikke betaler også for 2005 inkl. pensjonister. Dette er planlagt gjennomført slutten av august/begynnelsen av september 2005.

 

Sammenligner vi inn- og utmeldingene 1. halvår 2005 med tallene for samme periode i 2004, finner vi at nedgangen i medlemstallet dels skyldes strykningene på grunn av kontingentrestanse og dels sviktende rekruttering. Vi ser ingen tegn til økninger i utmeldingene fra forbundet.

 

Alder og kjønn

Av medlemmene i Fagforbundet er

8,05% under 30 år (-0,53% hittil i år)

15,73% er mellom 31 og 40 år (-0,43% hittil i år)

23,11% er mellom 41 og 50 år (-0,22% hittil i år)

24,89% er mellom 51 og 60 år (+0,45% hittil i år)

19,32% er mellom 61 og 75 år (+0,43% hittil i år)

8,89% er over 75 år (+0,29% hittil i år).

 

Det har vært en økning i antall kvinner på 0,10% hittil i år og tilsvarende nedgang i antall menn. Nå er det 78,95% kvinner og 21,05% menn i Fagforbundet.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Dokumenter