Medlemsutvikling 8. august 2005 - Fagforbundet

Medlemsutvikling 8. august 2005

Fagforbundet har nå 284 798 medlemmer. Det er en nedgang på 107 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 173 siste måned. Antall utmeldinger i juli har aldri vært så lavt i Fagforbundet tidligere. Selv om det normalt er få utmeldinger i juli måned, var det i år merkbart færre utmeldinger. Til sammenligning var det 907 utmeldinger i 2004 og 857 utmeldinger i 2003.

Siste måned gikk medlemstallet ned med 107 medlemmer totalt. Flere fylker hadde en liten økning i medlemstallet. Sør-Trøndelag økte mest siste måned.

Årsaken til nedgangen på 3 580 medlemmer totalt hittil i år, skyldes i hovedsak strykning av medlemmer. Disse ble strøket pga. ikke innbetalt kontingent og kollektive forsikringer etter purring. For medlemmer som ikke har betalt for 2005 inkl. pensjonister, er det planlagt gjennomført strykning i slutten av august/begynnelsen av september 2005.

Når man får månedlige strykninger vil medlemstallet bli mer korrekt i forhold til betalende medlemmer.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har per 8. august 2005 187 866 yrkesaktive medlemmer. Siste måned er det en nedgang på 173 yrkesaktive medlemmer. Flere fylker har en liten økning i antall yrkesaktive medlemmer. Nordland øker mest med 32 yrkesaktive medlemmer siste måned. Samtlige fylker har nedgang i antall yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 479 innmeldinger og 515 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto nedgang på 36 siste måned. Hittil i år er det en netto nedgang på 5 325 medlemmer. Antall utmeldinger i juli har aldri vært så lavt i Fagforbundet tidligere. Selv om det normalt er få utmeldinger i juli måned, var det i år merkbart færre utmeldinger. Til sammenligning var det 907 utmeldinger i 2004 og 857 utmeldinger i 2003.
Dessverre var antall innmeldinger også noe lavere i år enn det har vært tidligere år.

Årsaken til unormalt stor nedgang i februar 05 skyldes strykning av 1 905 pensjonister og uføre med kontingentrestanse. Videre ble det i mai 2005 strøket 1 335 medlemmer med kontingentrestanse fra 1. halvår 2004. I juni 2005 ble det strøket 1 905 medlemmer med kontingentrestanse for 2. halvår 2004. Det vil bli gjennomført strykning av medlemmer som ikke betaler også for 2005 inkl. pensjonister. Dette er planlagt gjennomført slutten av august/begynnelsen av september 2005.

 

Sammenligner vi inn- og utmeldingene 1. halvår 2005 med tallene for samme periode i 2004, finner vi at nedgangen i medlemstallet dels skyldes strykningene på grunn av kontingentrestanse og dels sviktende rekruttering. Vi ser ingen tegn til økninger i utmeldingene fra forbundet.

 

Alder og kjønn

Av medlemmene i Fagforbundet er

7,99% under 30 år (-0,59% hittil i år)

15,63% er mellom 31 og 40 år (-0,53% hittil i år)

23,08% er mellom 41 og 50 år (-0,25% hittil i år)

24,95% er mellom 51 og 60 år (+0,51% hittil i år)

19,43% er mellom 61 og 75 år (+0,54% hittil i år)

8,93% er over 75 år (+0,33% hittil i år).

 

Det har vært en økning i antall kvinner på 0,10% hittil i år og tilsvarende nedgang i antall menn. Nå er det 78,95% kvinner og 21,05% menn i Fagforbundet. Det var ingen prosentmessig endring kvinner/menn siste måned.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Dokumenter